ข่าวสาร/กิจกรรม

มทร.พระนคร MOU กับ สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และ  นายสมยศ ภิราญคำ รองเลขาธิการ ปฎิบัติงานแทนเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาระบบเศรษฐกิจของชุมชนท้องถิ่น ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับ สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์รัมภา สุวรรณพฤกษ์  นายประกอบ ชาติภุกต์  นางวรรณี มหานีรานนท์  และนายสาธิต แสงพลาย ลงนามเป็นพยาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือกันส่งเสริมและสนับสนุนผู้นำชุมชนในเขตพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ในการอนุรักษ์ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อพัฒนาต่อยอดการผลิต การจัดการ และการตลาด เพิ่มศักยภาพและต่อยอดการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ชุมชน รวมถึงการพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนรู้ การจัดการ และการตลาดของชุมชน ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร