ข่าวสาร/กิจกรรม

การประชุมหารือกรอบแนวทางการดำเนินงาน แผนงานการพัฒนาเชิงพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2562

วันพุธที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ดร.ประกอบ ชาติภุกต์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และนางสาวณัฏฐ์ชยธร วัทธิกรสิริกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมการประชุมหารือกรอบแนวทางการดำเนินงาน แผนงานการพัฒนาเชิงพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2562 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ณ ห้องประชุมพลโทพระยาศัลวิธานนิเทศ ชั้น 3 อาคาร วช.2 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็นในการนำองค์ความรู้ และเทคโนโลยีที่มีมาพัฒนาขยายผลให้เกิดการใช้งานได้จริง แก้ปัญหาและขับเคลื่อนให้เกิดความยั่งยืนด้วยการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน โดยมีกรอบการวิจัยการพัฒนาเชิงพื้นที่โดยมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ ดังนี้ 1.เกษตรและอาหาร (Agriculture and Foog) เน้นการพัฒนาสิ้นค้าเกษตรและอาหารที่มีคุณภาพเพื่อการบริโภคภายในประเทศ และการส่งออก 1)การผลิตอาหารพื้นถิ่น เน้นการยกระดับสิ้นค้าให้ได้มาตรฐาน 2)การพัฒนาการเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm) เน้นการยกระดับการเกษตรให้ได้มารตรฐานระบบการผลิตที่ถูกต้องในฟาร์ม (Good Agricultural Practice, GAP) 2.พลังงาน (Energy) เพื่อชุมชนเน้นการพัฒนาพลังงานชีวภาพและพลังงานชีวภาพและพลังงานสะอาด ที่มาจากทรัพยากรภายในประเทศ 3.สังคมสูงอายุ (Aging Society) เน้นการพัฒนาอาหารเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ และการพัฒนาหรือสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิต 4.ชุมชนอัจฉริยะ (Smart City) เน้นการพัฒนาแพลตฟอร์มที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับเมืองที่เป็นเป้าหมาย 5.เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) เน้นการพัฒนาวิสาหกิจ/SMEs ให้มีคุณภาพสูงชึ้น 1)การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เป็นปัญหาเร่งด่วนของประเทศ 2)การพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอ เช่น ผ้าพื้นเมือง 3)การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน เสริมนวัตวิถี