ประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา

มหาวิทยาลัยคริสเตียน ร่วมกับมหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยธนบุรี วิทยาลัยแสงธรรม และวิทยาลัยทองสุข ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 เรื่อง “ก้าวล้ำนวัตกรรมวิจัยและดิจิทัลเพื่อสังคมสุขภาพ”

มหาวิทยาลัยคริสเตียน ร่วมกับมหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยธนบุรี วิทยาลัยแสงธรรม และวิทยาลัยทองสุข ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 เรื่อง "ก้าวล้ำนวัตกรรมวิจัยและดิจิทัลเพื่อสังคมสุขภาพ" ในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุม 1-204 อาคารบริหารมหาวิทยาลัยคริสเตียน จังหวัดนครปฐม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์วรรณดี  สุทธิศักดิ์ โทรศัพท์มือถือ 083-030-8828 หรือหมายเลขโทรศัพท์ 034-388-555 ต่อ 1340

รายละเอียด : หนังสือ