ประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานีขอเชิญร่วมงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานีขอเชิญร่วมงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ นวัตกรรมการจัดการ :สังคมสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562  ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

รายละเอียด : หนังสือ