ประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดงานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2562 (NSTDA Annual Conference: NAC2018)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดงานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2562 (NSTDA Annual Conference: NAC2018) ภายใต้หัวข้อ "เศรษฐกิจแห่งอนาคตไทย ก้าวไกลด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม" (Moving Towards Thailand's Future Economy with Science, Technology and Innovation) ระหว่างวันที่ 25-28 มีนาคม 2562 เวลา 9.00-17.00 น. ณ อุทยาวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

รายละเอียด : หนังสือ