ข่าวประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ขอเชิญส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยพิบูลสงคราม

วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ขอเชิญส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยพิบูลสงคราม ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2562) และฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวามคม 2562) ตั้งแต่บัดนี้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์ ผู้สนใจสามารถส่งบทความได้ที่ www.jclmd.psru.ac.th หรือ clmd@psru.ac.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองบรรณาธิการวารสารการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น โทรศัพท์ 0-5526-7000-2 ต่อ 2210 หรือ นางสาวมาริษา  อนันทราวัน โทรศัพท์ 09-4712-2327

รายละเอียด : หนังสือ