ข่าวสาร/กิจกรรม

สวพ. จัดประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดทำแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดทำแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมดิเรกฤทธิ์ ชั้น 2 คณะ
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.พระนคร สำหรับการประชุมในวันนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ เป็นประธานการประชุมโดยมีผู้บริหารและตัวแทนจาก 9 คณะ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ โดยมีวาระสำคัญประกอบด้วย 1) ชี้แจงกรอบเวลาสำหรับการจัดทำแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2) หารือแนวทางการจัดทำแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทั้งนี้ ในการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการจัดทำแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พศ. 2564 ซึ่ง สวพ.จะจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนข้อเสนอแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564” ในวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562 ให้กับอาจารย์ นักวิจัยแต่ละหน่วยงาน ที่ประสงค์จะเสนอของบประมาณวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564