ข่าวสาร/กิจกรรม

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2562

สังกัด/ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • สถาบันวิจัยและพัฒนา / นักวิจัยปฏิบัติการ 2 ตำแหน่ง
 • สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ / นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง
 • สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ / นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 3 ตำแหน่ง
 • สถาบันภาษา / เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง
 • สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ / นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง
 • สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ / นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 2 ตำแหน่ง
 • สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ / นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  1 ตำแหน่ง
 • สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ / วิศวกรปฏิบัติการปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง
 • สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ / วิศวกรปฏิบัติการปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง
 • กองคลัง / นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง
 • กองนโยบายและแผน / นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 2 ตำแหน่ง
 • กองนโยบายและแผน / สถาปนิกปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง
 • กองนโยบายและแผน / วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง
 • กองบริหารงานบุคคล / บุคลากรปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง
 • กองบริหารงานบุคคล / นิติกรปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง
 • กองพัฒนานักศึกษา /  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง
 • ศูนย์การจัดการความรู้ / นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง
 • สำนักงานตรวจสอบภายใน / นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง

สามารถสมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม ถึง 30 สิงหาคม 2562 หรือ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ประกาศรับสมัคร/สมัครออนไลน์