ข่าวสาร/กิจกรรม

สวพ. จัดประชุมรายงานความก้าวหน้าโครงการพัฒนาผู้ประกอบการและยกระดับสินค้า OTOP ปี 2562

รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในการประชุมรายงานความก้าวหน้าโครงการพัฒนาผู้ประกอบการและยกระดับสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ปี พ.ศ. 2562 รอบก่อนการส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการ เข้าร่วมประชุม พร้อมด้วยอาจารย์และที่ปรึกษาโครงการฯ จากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น และสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการดังกล่าว แก่คณะทำงานพิจารณาและคัดเลือกข้อเสนอโครงการเพื่อสนับสนุนงบประมาณเพื่อยกระดับ OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มทร. พระนคร