ประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา

ประชาสัมพันธ์และขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 15 “NU Research and lnnovation Towards Sustained Society”

มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยกองการวิจัยและนวัตกรรม ได้กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 15 “NU Research and lnnovation Towards Sustained Society” ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อเป็นเวทีในการเผยแพร่ผลงานวิชาการของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งรูปแบบ Oral/poster Presentation จึงขอเชิญบุคลากรในหน่วยงานร่วมส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการฯดังกล่าว สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://conference.nu.ac.th/nrc15/

รายละเอียด : หนังสือ