ข่าวสาร/กิจกรรม

สวพ. รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561

สวพ. รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 โดยผู้ตรวจประเมินภายใน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.สุบิน  ยุระรัช เป็นประธานผู้ตรวจประเมิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์แก้วตา  ขาวเหลือง เป็นกรรมการ และ ดร.ฉันทนา  ปาปัดถา เป็นกรรมการและเลขานุการ ผลการประเมินคุณภาพภายใน (SAR) พบว่าเป็นไปตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งในปีการศึกษา 2561 นี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับการตรวจ 4 องค์ประกอบ 11 ตัวบ่งชี้ ปรากฎว่าอยู่ในคะแนนโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ย 4.82