ข่าวสาร/กิจกรรม

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมประกวดโครงร่างวิจัยพลังงาน (Pitching) ในระดับอุดมศึกษา

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมประกวดโครงร่างวิจัยพลังงาน (Pitching) ในระดับอุดมศึกษาภายใต้ชื่อ "Young Energy research Showcase : YES"  สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาี โทร 0 4422 4840, 0 4422 4813 และ 08 5580 6679 Email: ibi.techopolis@gmail.com

รายละเอียด : หนังสือ