ข่าวสาร/กิจกรรม

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร จัดการประชุมคณะกรรมการโครงการวิจัยสถาบันประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วันที่ 29 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมบัวม่วง 1 ชั้น 4 ตึกสำนักงานอธิการบดี มทร.พระนคร โดยมีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ เป็นประธานในการดำเนินการประชุมครั้งนี้ และเพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายผู้บริหารเกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรมการรับน้องอย่างสร้างสรรค์ รวมถึงการดูแลนักศึกษาภายใต้รั้ว มทร.พระนคร ทีมนักวิจัย ทั้ง 9 คณะ จึงได้ดำเนินงานส่งข้อเสนอวิจัย ภายใต้กรอบหัวข้อ "รูปแบบการจัดกิจกรรมการรับน้องอย่างสร้างสรรค์ภายในมหาวิทยาลัย” เพื่อบูรณาการผลลัพธ์จากงานวิจัยในการสร้างแนวปฏิบัติของกิจกรรมรับน้องอย่างสร้างสรรค์ในปีต่อไป  และสำหรับในส่วนของสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้มีการจัดทำโครงการวิจัยภายใต้กรอบหัวข้อ “การวิเคราะห์ข้อมูลด้านงานวิจัย และงานบริการวิชาการ” เพื่อเป็นการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอันจะเกิดประโยชน์ต่อการบริหารงานวิจัยในอนาคต   ทั้งนี้มติคณะกรรมการเห็นชอบต่อข้อเสนอโครงการดังกล่าว และมหาวิทยาลัยฯ ได้อนุมัติงบประมาณเงินรายได้ โครงการวิจัยสถาบัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อดำเนินงาน จำนวน 9 โครงการ เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 450,000 บาท (สี่แสนห้าบาทถ้วน)