ข่าวสาร/กิจกรรม

การอบรมหัวข้อ “เทคนิคการตีพิมพ์ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการในระดับนานาชาติ”

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย บุคลากร และนักศึกษา มทร.พระนคร ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมหัวข้อ “เทคนิคการตีพิมพ์ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการในระดับนานาชาติ” วิทยากรโดย  รองศาสตราจารย์ ดร.สิงหนาท น้อมเนียน รองผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและบริการวิชาการ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

ในวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องสัมมนา ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ โดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/m5Xxzv4ExycQ1Szx9 หรือแจ้งรายชื่อถึง สวพ. ภายในวันที่ 9 ธันวาคม 2562

  • ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวเมทิกา พ่วงแสง โทรศัพท์ภายใน 6097