ข่าวสาร/กิจกรรม

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดสมุทรสาคร จัดโครงการโอทอปสัญจร เพื่อผู้ประกอบการ OTOP ในจังหวัดสมุทรสงคราม และสมุทรสาคร

นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการยกระดับโอทอปด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (โอทอปสัญจร) พื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามและสมุทรสาคร จัดโดย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดสมุทรสาคร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และนายวงเทพ เขมวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ กิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วย การบรรยายแนะนำโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี การอภิปรายยกระดับ OTOP ด้วย วทน. ด้านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ โดยวิทยากรจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารและยา (อย.) โดยวิทยากรจากสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม ด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) โดยวิทยากรจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม การพัฒนาผลิตภัณฑ์โอทอปให้ได้มาตรฐาน โดยวิทยากรจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ

และกิจกรรมการแบ่งกลุ่มให้คำปรึกษาเชิงลึกเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ในการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาเบื้องต้น พร้อมรับสมัครและคัดกรองผู้ประกอบการที่จะเข้ารับการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ตามแนวทางคูปองวิทย์เพื่อโอทอป โดยที่ปรึกษาเทคโนโลยีจาก มทร.พระนคร รวมทั้งการจัดนิทรรศการของผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ได้รับการพัฒนา การออกบูธจำหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการ OTOP ตลอดจนสถาบันการเงิน ได้แก่ ธนาคารออมสิน และ SME Bank โดยมีผู้ประกอบการจากจังหวัดสมุทรสงคราม และสมุทรสาคร เข้าร่วมโครงการมากกว่า 100 สถานประกอบการ โดยมีผู้เข้าร่วมประมาณ 300 คน ณ โรงแรมริเวอร์ตัน อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562