ข่าวสาร/กิจกรรม

ขอเชิญส่งบทความเพื่อรับการพิจารณาลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญส่งบทความเพื่อรับการพิจารณาลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Journal of Science and Technology Kasetsart University) โดยจัดทำเป็นวารสารแบบ Electronic (http:kps.ku.ac.th/journal) กำหนดออกปีละ 3 ฉบับ (มกราคม/พฤษภาคม/กันยายน) สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.re.kps.ku.ac.th/e-journal หรือติดต่อสอบถามได้ที่ นางสุณี  โสดา กองบริหารการวิจาัยและบริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โทร. 034-341549, 098-2699225 (ในวันและเวลาราชการ)

รายละเอียด : หนังสือ