ข่าวสาร/กิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อการวิจัย ครั้งที่ 2/2562

ประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อการวิจัย ครั้งที่ 2/2562

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อการวิจัย ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7  พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมบัวม่วง ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี  เพื่อพิจารณาและ (ร่าง) ปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินกองทุนเพื่อการวิจัยเป็นเงินรางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์บทความในวารสาร (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินกองทุนเพื่อการวิจัยเป็นเงินรางวัลสนับสนุนผลงานที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาและ แผนและการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในการดำเนินงานต่อไป เพื่อให้สถาบันวิจัยและพัฒนา ดำเนินงาน ตามข้อสรุปในที่ประชุมในลำดับถัดไป