ข่าวสาร/กิจกรรม

สวพ.ประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อคัดเลือกผู้ได้รับรางวัล เชิดชูเกียรตินักวิจัย หน่วยงานบริหารวิจัยดีเด่น และรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิชาการดีเด่น ประจำปี 2562

3 ธันวาคม 2562
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมคณะอนุกรรมการ เพื่อคัดเลือกผู้ได้รับรางวัล เชิดชูเกียรตินักวิจัย หน่วยงานบริหารวิจัยดีเด่น และรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิชาการดีเด่น ประจำปี 2562
สำหรับผลการคัดเลือก ทางสถาบันวิจัยและพัฒนา จะประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามขั้นตอน และแจ้งประกาศแก่นักวิจัยและหน่วยงานที่ได้รับรางวัลในลำดับถัดไป