ข่าวสาร/กิจกรรม

สวพ. จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัย หัวข้อ “เทคนิคการตีพิมพ์ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการในระดับนานาชาติ”

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร จัดกิจกรรมบรรยาย หัวข้อ “เทคนิคการตีพิมพ์ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการในระดับนานาชาติ” เมื่อวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 ณ ห้องสัมมนา ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ เป็นประธานเปิดการบรรยาย และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สิงหนาท น้อมเนียน รองผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและบริการวิชาการ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรให้ความรู้

สำหรับกิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์/นักวิจัยในการตีพิมพ์บทความวิจัย บทความวิชาการในระดับนานาชาติ สามารถเลือกวารสารได้ตรงตามสาขาวิชาการ ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ข้อคิดเห็นทางด้านการเผยแพร่บทความในระดับนานาชาติกับท่านวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จาก 9 คณะ และสถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน 60 คน