ข่าวสาร/กิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์ การอบรม เรื่อง หลักจริยธรรมการวิจัยพื้นฐานด้านสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์ สำหรับนักวิจัย และคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย

ด้วย สถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.) มทร.พระนคร ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย จัดการอบรม เรื่อง หลักจริยธรรมการวิจัยพื้นฐานด้านสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์ สำหรับนักวิจัย และคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย

ระหว่างวันที่ 23 – 24 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ ชั้น 6 อาคาร 90 ปี คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร (ศูนย์พณิชยการพระนคร)

ในการนี้ สวพ. มทร.พระนคร ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://bit.ly/38gTFZo หรือแจ้งรายชื่อถึง สวพ. มทร.พระนคร ภายในวันที่ 9 มกราคม 2563

ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวเมทิกา พ่วงแสง โทรศัพท์ภายใน 6097