ข่าวสาร/กิจกรรม

มทร.พระนคร เชิดชูเกียรติ นักบริการวิชาการดีเด่น ประจำปี 2562

รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลบุคคลดีเด่นและผู้ทำคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ให้สามารถพัฒนาผลงานของตนเองอย่างมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสังคม และนำไปสู่การพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไปในอนาคต โดยมอบโล่พร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัลจำนวน 10,000 บาท แก่ผู้ได้รับคัดเลือกเชิดชูเกียรติ รางวัลนักบริการวิชาการดีเด่นแบบสร้างรายได้ คือ นายพลภัทร  พลบูรณ์ สังกัด คณะบริหารธุรกิจ ในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 15 ปี เมื่อวันพุธที่ 15 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร