ข่าวสาร/กิจกรรม

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลคัดเลือกเชิดชูเกียรตินักวิจัยและหน่วยงานบริหารงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2562

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลคัดเลือกเชิดชูเกียรตินักวิจัยและหน่วยงานบริหารงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2562

นักวิจัยดีเด่นด้านการตีพิมพ์ผลงานวิจัย สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนพล มงคลรัตนาสิทธิ์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

นักวิจัยดีเด่นด้านการตีพิมพ์ผลงานวิจัย สาขาสังคมศาสตร์

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงสิริ วิชิรานนท์          คณะศิลปศาสตร์

นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  • ดร.เทอดพงษ์ แดงสี คณะวิศวกรรมศาสตร์

หน่วยงานบริหารงานวิจัยดีเด่น

- คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ทั้งนี้ รางวัลดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่นักวิจัยที่ได้สร้างสรรค์ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ที่มีคุณค่าและมีคุณภาพ รวมถึงได้สร้างชื่อเสียงด้านการวิจัยให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยผู้ได้รับรางวัลได้รับโล่พร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัลจำนวน 10,000 บาท ในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 15 ปี เมื่อวันพุธที่ 15 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร