ข่าวสาร/กิจกรรม

สวพ. จัดฝึกอบรม “การตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน “ แก่วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตข้าวแปรรูปข้าวกล้องเตาปูน จ.ราชบุรี

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงพื้นที่ดำเนินโครงการบริการสังคมสู่ Digital Economy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และฝึกอบรมด้านการตลาด ช่องทางการจัดจำหน่าย และการตลาดออนไลน์ แก่บุคลากร นักศึกษา ประชาชนทั่วไปที่สนใจ ประชาชนกลุ่มรับบริการวิชาการตาม MOU (จังหวัดเพชรบุรี, จังหวัดราชบุรี, จังหวัดกาญจนบุรี) และประชาชนในพื้นที่ภาคกลางตอนล่างและจังหวัดใกล้เคียง ให้สอดคล้องกับสภาวะการตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญฤทัย วงศ์กำแหงหาญ และอาจารย์ผุสสดี วัฒนเมธา อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ดำเนินการฝึกอบรมในรุ่นที่ 1 หลักสูตร “การตลาดสำหรับผลิตภัฑณ์ชุมชน” แก่วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตข้าวแปรรูปข้าวกล้องเตาปูน ระหว่างวันที่ 21-22 มกราคม 2563 ณ วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตข้าวแปรรูปข้าวกล้องเตาปูน บ้านเนินหนองบัว ตำบลเตาปูน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี