ข่าวสาร/กิจกรรม

สวพ. จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัย หัวข้อ “หลักจริยธรรมการวิจัยพื้นฐานด้านสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์ สำหรับนักวิจัยและคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย”

23-24 มกราคม 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร จัดอบรม “หลักจริยธรรมการวิจัยพื้นฐานด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ สำหรับนักวิจัยและคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย” ให้แก่คณาจารย์นักวิจัยภายในมหาวิทยาลัยและบุคคลภายนอก ซึ่งการจัดอบรมครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ เป็นประธานเปิดการอบรม และการอบรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ กิตติคุณ พญ.ธาดา สืบหลินวงศ์  ประธานชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย และทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากชมรมดังกล่าวอีก 3 ท่าน

การอบรมในครั้งนี้  ทำให้ผู้เข้าร่วมอบรม ได้รับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน และทบทวนพิจารณาโครงการวิจัยได้  โดยผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้จะได้รับใบประกาศนียบัตร จากสำนักการวิจัยแห่งชาติ (วช.)