ข่าวสาร/กิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอ โครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อคนรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอ โครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อคนรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อคนรุ่นใหม่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมบัวม่วง 1 ชั้น 4 ตึกสำนักงานอธิการบดี มทร.พระนคร วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ เป็นประธานในการดำเนินการประชุม และ ดร.ประกอบ ชาติภุกต์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นผู้ดำเนินการประชุม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาโครงการ โดยมีโครงการที่ผ่านการพิจารณา จากหน่วยงาน 7 คณะ จำนวน 100 โครงการ งบประมาณ 1,058,000 บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) และมีมติให้สนับสนุนโดยให้ปรับปรุงรายละเอียดต่าง ๆ ของโครงการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ