ข่าวสาร/กิจกรรม

สวพ. จัดฝึกอบรม “การตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน “ ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ป๋วย อึ๊งภากรณ์ บางขุด ตำบลบางขุด อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงพื้นที่ดำเนินโครงการบริการสังคมสู่ Digital Economy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และฝึกอบรมด้านการตลาด ช่องทางการจัดจำหน่าย และการตลาดออนไลน์ แก่ประชาชนกลุ่มรับบริการวิชาการตาม MOU (จังหวัดเพชรบุรี, จังหวัดราชบุรี, จังหวัดกาญจนบุรี) และประชาชนในพื้นที่ภาคกลางตอนล่างและจังหวัดใกล้เคียง ให้สอดคล้องกับสภาวะการตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญฤทัย วงศ์กำแหงหาญ และอาจารย์ผุสสดี วัฒนเมธา อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ดำเนินการฝึกอบรมในรุ่นที่ 2 หลักสูตร “การตลาดสำหรับผลิตภัฑณ์ชุมชน” แก่สมาชิกในศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ป๋วย อึ๊งภากรณ์ บางขุด ระหว่างวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ป๋วย อึ๊งภากรณ์ บางขุด ตำบลบางขุด อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท โดยมีสมาชิกเข้าร่วมอบรมจำนวน 42 คน