ข่าวสาร/กิจกรรม

สวพ. จัดฝึกอบรม “การผลิตสื่อวิดิโอเพื่อสร้างรายได้” และ “การขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์” ณ อาคารอเนกประสงค์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.พระนคร

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ดำเนินโครงการบริการสังคมสู่ Digital Economy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และฝึกอบรมด้านการตลาด ช่องทางการจัดจำหน่าย และการตลาดออนไลน์ แก่บุคลากร นักศึกษา ประชาชนทั่วไปที่สนใจ ให้สอดคล้องกับสภาวะการตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน โดยฝึกอบรมในรุ่นที่ 3 หลักสูตร “การผลิตสื่อวิดิโอเพื่อสร้างรายได้” และ “การขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์” แก่บุคลากร นักศึกษา ประชาชนทั่วไปที่สนใจ ระหว่างวันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้ Big Data Virtual Lab ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.พระนคร โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 42 คน