ข่าวสาร/กิจกรรม

สวพ. เข้าร่วมโครงการ “การสร้างเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล”

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร โดย ดร.ประกอบ ชาติภุกต์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  ดร.นิตินันท์ ศรีสุวรรณ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม และบุคลากร เข้าร่วมโครงการ "การสร้างเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล" ระหว่างวันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ เบลล์ วิลล่า รีสอร์ท เชียงใหม่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่ง สวพ. มทร.ล้านนา เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุรพล ใจวงศ์ษา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานเปิดโครงการ โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายด้าน การบริหารจัดการงานวิจัย การจัดการองค์ความรู้ และเพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่างผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา ให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย

การบรรยาย เรื่อง "การบริหารงานวิจัย และการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย" โดยวิทยากรรับเชิญ รองศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล"

การเสวนา เรื่อง "เหลียวหลัง แลหน้า บทบาทของสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายใต้ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ผู้ร่วมเสวนา ได้แก่ นายพันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี (ผู้เชี่ยวชาญ เฉพาะด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) ดร.กัญญณัช ศิริธัญญา (อดีต ผอ.สวพ. มทร.ล้านนา) ดร.อนิวรรต หาสุข (ผอ.สวพ. มทร.อีสาน) ผศ.ดร.วุฒวิฒน์ คงรัตนประเสริฐ (อดีต ผอ.สวพ. มทร.กรุงเทพ) ดร.ภาสวรรธน์ วัชรดำรงค์ศักดิ์ (อดีต ผอ.สวพ. มทร.ล้านนา)

โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จาก 9 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ได้แลกเปลี่ยน เรียนรู้ และนำความรู้ ประสบการณ์ ไปปรับใช้พัฒนางานวิจัย พัฒนางานประจำ พัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ ได้อย่างเหมาะสม และเกิดเครือข่ายความร่วมมือ ระหว่าง 9 สถาบันวิจัยเเละพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  ราชมงคล ต่อไป