ข่าวสาร/กิจกรรม

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร จัดอบรมโครงการพัฒนาบุคลากร ด้านทรัพย์สินทางปัญญา (กิจกรรมที่ 1) เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร  ได้จัดอบรมโครงการพัฒนาบุคลากร ด้านทรัพย์สินทางปัญญา (กิจกรรมที่ 1) เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา ณ ห้องประชุมห้องประชุมกรมหลวง ชั้น 6  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.พระนคร ทั้งนี้การอบรมดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก คุณทวีศักดิ์ สุขสวัสดิ์ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ มาบรรยายให้ความรู้  ซึ่งการอบรมมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และบุคลากรที่เกี่ยวข้องภายในมทร.พระนคร ได้รับทราบแนวคิดพื้นฐานและความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนวิธีการจัดเตรียมคำขอสิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตรขั้นพื้นฐาน โดยการอบรมครั้งนี้มีผู้สนใจและเข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 43 คน