ข่าวสาร/กิจกรรม

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร จัดอบรมโครงการพัฒนาบุคลากร ด้านทรัพย์สินทางปัญญา (กิจกรรมที่ 2) เรื่อง อนุสิทธิบัตร สิทธิบัตรด้านการประดิษฐ์

เมื่อวันที่ 12 -13 มีนาคม 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร จัดอบรมโครงการพัฒนาบุคลากร ด้านทรัพย์สินทางปัญญา (กิจกรรมที่ 2) เรื่อง อนุสิทธิบัตร สิทธิบัตรด้านการประดิษฐ์ โดยการอบรมดังกล่าว เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ นักวิจัยและผู้เข้าอบรมทุกท่าน เรียนรู้ขั้นตอน และฝึกปฏิบัติการสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรด้านวิศวกรรม รวมถึงด้านเคมี ทั้งนี้การอบรมดังกล่าว ได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร ได้แก่ คุณทวีศักดิ์ สุขสวัสดิ์ และคุณอารยา อิทธิประทีป ผู้เชี่ยวชาญจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิขย์ มาให้คำบรรยายและฝึกปฏิบัติ ซึ่งงานอบรมในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจาก 10 หน่วยงานภายใน มทร.พระนคร มีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น รวมจำนวน 24 ท่าน