ข่าวสาร/กิจกรรม

สวพ. ร่วมกับ 9 คณะ ลงพื้นที่เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสำรวจปัญหาความต้องการ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม และพื้นที่กลุ่มชุมชน

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมคณาจารย์จากทั้ง 9 คณะ  ลงพื้นที่ดำเนินโครงการบริการวิชาการสัญจรสู่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจปัญหาและความต้องการรับบริการข้อมูล คำปรึกษา และถ่ายทอดเทคโนโลยีของผู้รับบริการในกลุ่ม ภาคกลางตอนล่าง และพื้นที่ใกล้เคียง แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการบริการวิชาการกับหน่วยงานภายนอก ตอบสนองนโยบายการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยในการพัฒนางานวิจัยและงานบริการวิชาการสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ สร้างอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ชุมชน สังคม ได้อย่างต่อเนื่องยั่งยืน และเพิ่มช่องทางโครงการบริการสังคม โดยกิจกรรมที่ 1 เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสำรวจข้อมูลชุมชน ในพื้นที่การดูแลของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มสตรีตำบลพันท้ายนรสิงห์ วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านพันท้ายนรสิงห์ หมู่ 8 วิสาหกิจชุมชนกระเป๋าหนังตำบลนาดี วิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารทะเลบ้านกระซ้าขาว และวิสาหกิจชุมชนนารีรัตน์ข้าวแต๋นน้ำแตงโม ในวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563 และเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสำรวจข้อมูลชุมชนในพื้นที่การดูแลของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน 11 กลุ่ม ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแป้งร่ำตำบลบางนางลี่ วิสาหกิจชุมชนการผลิตการเกษตรปลอดสาร วิสาหกิจชุมชนบ้านสารภี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรสร้างสรรค์ วิสาหกิจชุมชนมะพร้าวแก้วบ้านตันหยง วิสาหกิจชุมชนผลิตรองเท้าตำบลปลายโพงพาง วิสาหกิจชุมชนบ้านสบายใจ วิสาหกิจชุมชนบ้านริมคลองโฮมสเตย์ วิสาหกิจชุมชนเรือนไม้หอม กลุ่มอาชีพเกลือสมุนไพร หมู่ 4 ลาดใหญ่ และกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตลาดน้ำท่าคา ในวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา