ข่าวสาร/กิจกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ การผลิตภัณฑ์หอมระเหยแบบคราฟต์เชิงสร้างสรรค์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ การผลิตภัณฑ์หอมระเหยแบบคราฟต์เชิงสร้างสรรค์ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 10 - 12 มิถุนายน 2563 และ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 24 - 26 มิถุนายน 2563 ณ มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ life style จากนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ โดยมีบุคลากรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง ๙ แห่ง และบุคคลทั่วไป จำนวน รุ่นละ 60 คน รวมทั้งสิ้น 120 คน ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานของท่าน ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการ จำนวนรุ่นละ 7 คน โดยส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ ภายในวันที่ 2 มิถุนายน 2563 หรือทางอีเมล athip.cha@rmutr.ac.th หรือติดต่อสอบถามได้ที่ วิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๔๑ ๖๐๐๐ ต่อ ๒๒๓๖