ข่าวสาร/กิจกรรม

สวพ. จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนางานวิจัย ครั้งที่ 2/2563

12 มิถุนายน 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.) จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนางานวิจัยครั้งที่ 2/2563 โดยเป็นการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ ซึ่งในการประชุมดังกล่าว มีคณบดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และหัวหน้างานวิจัยและพัฒนา ของ 9 คณะ และผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่ สวพ. รับทราบและเข้าร่วมประชุม สรุปสาระสำคัญในการประชุม ดังนี้

  1. การจัดสรรงบประมาณผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปี พ.ศ. 2563 ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ในวงเงินงบประมาณ 29,285,900 บาท (ยี่สิบเก้าล้านสองแสนแปดหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
  2. การอนุมัติดำเนินโครงการวิจัยที่ได้รับจัดสรรงบประมาณผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปี พ.ศ. 2563
  3. การมอบอำนาจให้คณบดี/ผู้อำนวยการปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปี พ.ศ. 2563
  4. การรายงานความก้าวหน้าและการขยายเวลาการดำเนินงานวิจัย สำหรับโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปี พ.ศ. 2563

การพิจารณาคู่มือหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัยในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2563 เพื่อให้การบริหารงานวิจัยและการดำเนินงานและเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยประจำปี พ.ศ. 2563 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามบันทึกข้อตกลงระหว่างสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร