ข่าวสาร/กิจกรรม

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริการวิชาการ เพื่อพัฒนาระบบเศรษฐกิจของชุมชนท้องถิ่น กับ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม

ดร.ประกอบ ชาติภุกต์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาระบบเศรษฐกิจของชุมชนท้องถิ่น กับ นางสาวนิภา  ทองก้อน พัฒนาการจังหวัดสมุทรสงคราม มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ  ด้านบริการวิชาการ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ท้องถิ่น และหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน และเพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนางานบริการวิชาการสู่เชิงพาณิชย์ ดำเนินโครงการโดย ดร.ชลากร อุดมรักษาสกุล รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กลุ่มบริการวิชาการสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยมีอาจารย์จาก 4 คณะ ประกอบด้วย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมบางคนที ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม ตลอดจนลงพื้นที่สำรวจปัญหาและความต้องการของผู้ประกอบการในพื้นที่การดูแลของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านสบายใจ และ กลุ่มน้ำตาลมะพร้าว ท่าคา เมื่อวันที่ 15 – 16 มิถุนายน 2563