ข่าวสาร/กิจกรรม

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริการวิชาการ เพื่อพัฒนาระบบเศรษฐกิจของชุมชนท้องถิ่น กับ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร

ดร.ประกอบ ชาติภุกต์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาระบบเศรษฐกิจของชุมชนท้องถิ่น กับ  นางรัชนี โพธิสัตยา พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านบริการวิชาการ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ท้องถิ่น และหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน และเพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนางานบริการวิชาการสู่เชิงพาณิชย์ ดำเนินโครงการโดย ดร.ชลากร อุดมรักษาสกุล  รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และกลุ่มบริการวิชาการสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยมีอาจารย์จาก 5 คณะ ประกอบด้วยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมท่าจีน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร ตลอดจนลงพื้นที่สำรวจปัญหา และความต้องการของผู้ประกอบการในพื้นที่การดูแลของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร ได้แก่  กลุ่ม M&T ผ้ามัดย้อม และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านคลองใหญ่ เมื่อวันที่ 15 – 16 มิถุนายน 2563