ข่าวสาร/กิจกรรม

สวพ. ร่วมกับ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ลงพื้นที่ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ณ วิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารทะเลบ้านกระซ้าขาว อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงพื้นที่ดำเนินโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เชาวลิต อุปฐาก  นางสาวเปรมระพี อุยมาวีรหิรัญ  และนายเกชา ลาวงษา ถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำน้ำพริกกะปิผงและการทำผงโรยข้าว (คั่วกลิ้ง) แก่สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารทะเลบ้านกระซ้าขาว อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ระหว่างวันที่ 17 – 18 มิถุนายน 2563 โดยมีสมาชิกเข้าร่วมอบรมจำนวน 30 คน ทั้งนี้ ทาง สวพ. มทร.พระนคร มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 19 (COVID-19) ด้วยการให้ผู้เข้าอบรมผ่านการวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาของการอบรม