ข่าวสาร/กิจกรรม

สวพ. ขอเชิญบุคลากร มทร.พระนคร เข้าร่วมสัมมนา หัวข้อ “แนวทางการจัดสรรงบประมาณวิจัยและการปรับตัวของนักวิจัยในระบบ ววน. แบบใหม่”

สวพ. ขอเชิญบุคลากร มทร.พระนคร เข้าร่วมสัมมนา
หัวข้อ “แนวทางการจัดสรรงบประมาณวิจัยและการปรับตัวของนักวิจัยในระบบ ววน. แบบใหม่”

วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00 – 12.00 น.
โดยการอบรมผ่านระบบออนไลน์ Google Meet

บรรยายโดย : ศาสตราจารย์ ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง
รองผู้อำนวยการ กลุ่มภารกิจบริหารระบบงบประมาณ ววน.
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

ทั้งนี้ สวพ. จัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อ “เตรียมความพร้อม สร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบ ววน. และทิศทางการสนับสนุนทุนวิจัย สำหรับอาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร มทร.พระนคร ที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565”

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ Link : https://1th.me/XCaKf

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
นางสาวเมทิกา พ่วงแสง
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร
โทรศัพท์ 02-6653777 ต่อ 6097 หรือ 092-5365516

หมายเหตุ : ทั้งนี้ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์และนักวิจัย สวพ.จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัยให้มีความพร้อมในการพัฒนา