ข่าวสาร/กิจกรรม

ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี สวพ. มทร.พระนคร ลงพื้นที่ดำเนินโครงการให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี

เมื่อวันที่ 25-26 มิถุนายน 2563 ลงพื้นที่ดำเนินโครงการให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ได้แก่ อาจารย์นฤพน ไพศาลตันติวงศ์ และอาจารย์สัมภาษณ์ สุวรรณคีรี ถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำผลิตภัณฑ์จากกระดาษฟางข้าวและเปลือกไข่เหลือทิ้ง แก่สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตข้าวแปรรูปข้าวกล้องเตาปูน บ้านเนินหนองบัว ตำบลเตาปูน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โดยมีสมาชิกเข้าร่วมอบรมจำนวน 32 คน ซึ่งนอกจากจะเป็นการใช้ประโยชน์จากฟางข้าวที่หลงเหลือมาจากการเกี่ยวเก็บข้าวแล้ว ยังเป็นการบูรณาการระหว่างจังหวัด ด้วยการขอความอนุเคราะห์เปลือกไข่เหลือทิ้งจากผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจขนมหวาน ซึ่งทางศูนย์คลินิกเทคโนโลยี สวพ. มทร.พระนคร ได้ลงพื้นที่สำรวจปัญหาและความต้องการของผู้ประกอบการในตำบลสำมะโรง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 พบว่า มีเปลือกไข่เหลือทิ้งจากกระบวนการทำขนมหวานถึงวันละประมาณ 3,000 ฟอง ทั้งนี้ ทางศูนย์คลินิกเทคโนโลยี สวพ. มทร.พระนคร มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 19 (COVID-19) ด้วยการให้ผู้เข้าอบรมผ่านการวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาของการอบรม