ข่าวสาร/กิจกรรม

นักวิจัย มทร.พระนคร ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพื่อจัดทำฐานข้อมูลชุมชนสำหรับโครงการวิจัยและนวัตกรรมของชุมชนจังหวัดเพชรบุรี

นักวิจัย มทร.พระนคร ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพื่อดำเนินโครงการวิจัยชุดการพัฒนานวัตกรรมชุมชนเพื่อการจัดการและสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่ชุมชนจังหวัดเพชรบุรี และโครงการวิจัยชุดการพัฒนาและยกระดับมูลค่าสินค้าหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล (OTOP) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันบนฐานทุนทรัพยากร วัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ณ อำเภอเมือง อำเภอชะอำ อำเภอท่ายาง อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันทื่ 15 – 20 กรกฎาคม 2563