ข่าวสาร/กิจกรรม

สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารพัฒนบริหารศาสตร์(NIDA Development Journal) และ NIDA Case Research Journal

สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัยและนักศึกษา ส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารพัฒนบริหารศาสตร์(NIDA Development Journal) และ NIDA Case Research Journal มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่บทความวิจัย โดยไม่เสรยค่าธรรมเนียมการส่งบทความ ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและส่งบทความผ่านระบบออนไลน์ ThaiJo ได้ที่เว็บไซต์วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ NIDA Development Journal ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและส่งบทความผ่านระบบออนไลน์ ThaiJo ได้ที่เว็บไซต์วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ NIDA Development Journal (https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NDJ/index) และ NIDA Case Research Journal (https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NCR/index)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ นางสาววณิชชา  อ่วมแจ้ง เจ้าหน้าที่ประสานงานวารสาร เบอร์โทรศัพท์ 02-727-3022 หรือ email:journal@nida.ac.th

รายละเอียด : หนังสือ