ข่าวสาร/กิจกรรม

ประชุมพิจารณาข้อเสนอการวิจัยงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สถาบันวิจัยและพัฒนา กำหนดจัดประชุมพิจารณาข้อเสนอการวิจัยงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 ตึกสำนักงานอธิการบดี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ เป็นประธานการประชุม ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สวพ. ได้รวบรวมข้อเสนอการวิจัย จาก 7 คณะ และ 1 สถาบัน จำนวน 69 โครงการ งบประมาณ 1,738,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน) โดยในที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา ในแต่ละข้อเสนอการวิจัย มีมติสนับสนุนข้อเสนอการวิจัยและให้คณะดำเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ