ข่าวสาร/กิจกรรม

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำคณะที่ปรึกษาเทคโนโลยีที่ได้ขึ้นทะเบียน STI for OTOP Upgrade เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินงานตามแนวทางคูปองวิทย์เพื่อโอทอปและการใช้งานระบบบริหารโครงการผ่านออนไลน์”

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำคณะที่ปรึกษาเทคโนโลยีที่ได้ขึ้นทะเบียน STI for OTOP Upgrade เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินงานตามแนวทางคูปองวิทย์เพื่อโอทอปและการใช้งานระบบบริหารโครงการผ่านออนไลน์” ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน โดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดขึ้นเพื่อชี้แจงเป้าหมาย วิธีการ และแนวทางปฏิบัติในการดำเนินโครงการฯ ในปี 2564 แนวคิด หลักการ และข้อควรระวังในการเขียนข้อเสนอโครงการฯ ในปี 2564 และทำความเข้าใจในการใช้งานระบบบริหารโครงการเพื่อการจัดการที่สะดวก รวดเร็ว ณ โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น โฮเต็ล เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563