ข่าวสาร/กิจกรรม

สวพ.จัดประชุมเพื่อพิจารณาเกณฑ์การคัดเลือกเชิดชูเกียรตินักบริการวิชาการดีเด่น ประจำปี 2563

รศ.ดร.นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ มทร.พระนคร เป็นประธานในการประชุมคัดเลือกเชิดชูเกียรตินักบริการวิชาการดีเด่น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน ผู้อำนวยการศูนย์การจัดการความรู้ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และกลุ่มบริการวิชาการสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยมีวาระสำคัญเพื่อพิจารณาเกณฑ์การคัดเลือกเชิดชูเกียรตินักบริการวิชาการดีเด่น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมบัวม่วง 1 ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี มทร.พระนคร ทั้งนี้ ผู้สนใจเข้ารับการคัดเลือกฯ สามารถดาวน์โหลดข้อมูลและแบบฟอร์มต่าง ๆ ได้ที.........