ข่าวสาร/กิจกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่วมงานเปิดตัวโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่วมงานเปิดตัวโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมคงคลพระนคร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุลยศ สุวันทโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาการจัดการเรียนการสอบระดับ ปวช. และวิชาชีพพื้นฐาน ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.ทรงวุฒิ มงคลเลิศมณี รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาฝ่ายวิจัย และบุคลากรภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย นางนิทรา ประเสริฐ รองนายเทศมนตรีตำบลบางม่วง จังหวัดนนทบุรี ผู้แทนหน่วยงานท้องถิ่น เข้าร่วมงานเปิดตัวโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) จัดโดย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคารศูนย์การประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี

การจัดงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงานและมอบนโยบาย กิจกรรมในงานประกอบด้วย การบรรยายหัวข้อ “แนวทางการขับเคลื่อนการขับเคลื่อนการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณการ” โดย นางสุวรรณี คำมั่น, ศาสตราจารย์ศุภชัย ปทุมนากุล และ ดร.ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร และการบรรยายหัวข้อ “แนวทางการวัดความสำเร็จของการยกระดับการพัฒนาตำบล” โดย รองศาสตราจารย์ขนิษฐา นันทบุตร และการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จการพัฒนาตำบลแต่ละประเภท”