ข่าวสาร/กิจกรรม

สวพ. 9 มทร. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ (MOU)

วันอังคารที่ 10 พย. 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร. พระนคร นำโดย ดร.ประกอบ ชาติภุกต์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้เข้าร่วม ลงนามในพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ (MOU) ระหว่าง สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร. ทั้ง 9 แห่ง และร่วมประชุมเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ครั้งที่ 3/2563) ณ ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยการลงนามข้อตกลงดังกล่าวนี้ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมและสร้างความเข็มแข็งให้กับเครือข่ายในการพัฒนาระบบกลไกด้านวิจัยและบริการวิชาการ พัฒนานักวิจัยที่มีศักยภาพ จัดประชุมทางวิชาการ ดำเนินกิจกรรมเครือข่ายเพื่อพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนแลกเปลี่ยนบุคลากรและทรัพยากรร่วมกัน