ข่าวสาร/กิจกรรม

สวพ. เข้าร่วม การประชุมชี้แจงระบบ แผน แนวทางการจัดทำคำขอและการขอรับการจัดสรรงบประมาณด้าน ววน. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำโดย ดร.ประกอบ ชาติภุกต์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และทีมงานสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมการประชุมชี้แจงระบบ แผน แนวทางการจัดทำคำขอและการขอรับการจัดสรรงบประมาณด้าน ววน. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จัดโดย กลุ่มภารกิจบริหารระบบงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ในวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคารศูนย์การประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี  การจัดงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานรับทราบข้อมูลที่เกี่ยวกับระบบ แผน แนวทางการจัดทำคำขออย่างครอบคลุมและทั่วถึง และได้รับเกียรติจาก ศ.เกียรติคุณ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ประธานกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ร่วมเสวนาถึงการสนับสนุนและขับเคลื่อนระบบวิจัยและนวัตกรรม เพื่อเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยขานรับนโยบายมุ่งสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดี รองรับการเปลี่ยนแปลงทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และวิถีชีวิต โดยเฉพาะทักษะที่จำเป็นต่อชีวิตในยุคปัจจุบันและอนาคต ทั้งนี้ รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล ผู้อำนวย สกสว. ได้ชี้แจงถึงภารกิจสำคัญในการส่งเสริม สนับสนุน ขับเคลื่อนระบบ ววน. ให้หน่วยงานต่าง ๆ สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศและสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ อีกด้วย