ข่าวสาร/กิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 1/2563

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดการประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมบัวม่วง 1 ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี โดยมี ดร.ประกอบ ชาติภุกต์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานการประชุม ซึ่งวาระการประชุมเพื่อพิจารณาที่สำคัญ ได้แก่ (1) แผนการพัฒนาส่งเสริมปรับปรุงจากข้อเสนอแนะ (Improvement Plan) ของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2562 ของสถาบันวิจัยและพัฒนา (2) แผนการจัดตั้งหน่วยวิจัยนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการสร้างนวัตกรรมแบบบูรณาการ (3) แผนพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในมหาวิทยาลัย ผู้บริหาร และ บุคลากร สวพ. จำนวน 12 คน