ข่าวสาร/กิจกรรม

ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สถิติเพื่อการวิจัย ที่ใช้ได้จริง 2021

ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สถิติเพื่อการวิจัย ที่ใช้ได้จริง 2021

ด้วยสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สถิติเพื่อการวิจัย ที่ใช้ได้จริง 2021 ซึ่งมี ๔ หลักสูตร คือ ๑) การกำหนดโจทย์การวิจัยและ การเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมสำหรับการวิจัย ๒) การแปลผล และการเขียนรายงานการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ๓) การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม R ๔) การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมการอบรมโดยสอบถามรายละเอียดได้ที่ นายสุทัศน์ แจ้โพธิ์ อีเมล : arm_nb080@hotmail.com และ www.facebook.com/arm.red.94

 

รายละเอียด : หนังสือ