ข่าวสาร/กิจกรรม

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิชาการ/วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๑๐ ประจำปี ๒๕๖๔

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิชาการ/วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๑๐ ประจำปี ๒๕๖๔

ด้วยสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิชาการ/วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๑๐ ประจำปี ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ทั้งนี้ บทความที่ได้รับการประเมินคุณภาพให้อยู่ในเกณฑ์ “ดี” ขึ้นไป จะได้รับสิทธิ์ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพ ตามประกาศ ก.พ.อ. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายสุทัศน์ แจ้โพธิ์ อีเมล : arm_nb080@hotmail.com และ www.facebook.com/arm.red.94

รายละเอียด : หนังสือ