ข่าวสาร/กิจกรรม

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุม และการนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี ๒๕๖๔

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุม และการนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี ๒๕๖๔

ด้วยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร ที่ อว ๗๐๑๐/๗๙๖๐ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุม และการนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ The 6th National Conference and The 2nd International Conference on Informatics, Agriculture, Management, Business administration, Engineering, Sciences and Technology : IAMBEST 2021 ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ (การประชุมออนไลน์) คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนิสิต/นักศึกษา ที่สนใจสามารถเข้าร่วมประชุมและส่ง ผลงานวิจัย/วิชาการ วิทยานิพนธ์ ได้โดยศึกษารายละเอียดที่เว็บไซต์ http://www.pcc.kmitl.ac.th/iambest สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ ๐๙ ๐๗๘๙ ๓๑๑๔

รายละเอียด : หนังสือ